Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
 

MALTODEKSTRYNA

Certyfikat koszerności 2008 Certyfikat koszerności 2009 KARTA CHARAKTERYSTYKI MALTODEKSTRYNY
Certyfikat
Koszerności
2008
Certyfikat
Koszerności
2009
KARTA CHARAKTERYSTYKI MALTODEKSTRYNY

 

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

Maltodekstryna NISKOSCUKRZONA,ŚREDNIOSCUKRZONA, WYSOKOSCUKRZONA

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług:

10.62.11.0

Przedsiębiorstwo Przemysłu

Ziemniaczanego „NOWAMYL”S.A.

ul. Szosa Świdwińska 1

73-150 Łobez

tel. (091)397 40 21

Zastosowanie:

Składnik wszelkiego rodzaju pomad i przekładek w wyrobach cukierniczych zabezpieczający je przed twardnieniem i krystalizacją cukrów, przedłuża świeżość wyrobów ciastkarskich i piekarniczych, stabilizuje konsystencję majonezów, do powlekania tabletek, jako składnik napojów odżywczo-wzmacniających, jako słodzik dla cukrzyków, do produktów dietetycznych, jako nośnik przy suszeniu barwników, aromatów i soków, do produkcji wyrobów wędliniarskich, kremów mrożonych, lodów w proszku, zup, sosów itp. Z uwagi na właściwości wypełniające, zagęszczające i stabilizujące maltodekstryny znajdują zastosowanie w produkcji żywności dla dzieci (mleko modyfikowane, składnik odżywek dla niemowląt).

Brak przeciwwskazań do stosowania produktu.

2. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH:

Maltodekstryna jest cukrem prostym, produktem enzymatycznej depolimeryzacji wodnej zawiesiny skrobi ziemniaczanej przeznaczonej do celów spożywczych.

Skład węglowodanowy

Niskoscukrzona

Średnioscukrzona

Wysokoscukrzona

glukoza

0,7 %

1,5 %

4,5 %

maltoza

2,0 %

6,5 %

15,0 %

polisacharydy

97,0 %

92 %

80,5 %

 

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

 

Nie ma szczególnych czynników zagrożenia dla ludzi i środowiska - jest to produkt spożywczy.

 

4. PIERWSZA POMOC:

Postępowanie podczas:

- kontaktu z oczami: przemyć oczy letnią wodą,

- wdychania: zaleca się wypicie dużej ilości płynów.

Produkt spożywczy nie zagraża zdrowiu

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:

Odpowiednie media gaśnicze to: dwutlenek węgla, proszek, piana, gaśnica wodna (mgła). Nie ma specjalnych wymogów odnośnie samej substancji, jej produktów po zapaleniu lub innych gazów. Standardowe postępowanie jak podczas pożaru środków chemicznych.

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

 

Nie ma szczególnych czynników zagrożenia dla ludzi i środowiska - jest to produkt spożywczy.

 

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE:

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej. Nie dopuszczać do nadmiernego pylenia podczas wysypywania produktu z opakowań.

W suchym, przewiewnym pomieszczeniu wg PN-88/A-74705.

Zalecana wilgotność względnej powietrza 60-75%, temperatura do 20oC.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Zaleca się stosowanie maski (okularów) przeciwpyłowej podczas wysypywania zawartości worków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Badane parametry

Wymagania

N

Śr

W

Wilgotność

4,5-7,0 %

 

5,0-7,0 %

 

Wartość pH

 

5,0-7,0

DE (cukry redukujące)

 

6-11

11-20

20-30

Zawartość popiołu

 

max.0,4%

Zawartość substancji mineralnych nierozpuszczalnych w 10% HCl

0,1%

Zanieczyszczenia mechaniczne

 

niedopuszczalne

 

 

WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE:

 

Barwa -biała do lekko kremowej

Wygląd i konsystencja - sypki proszek, bez zlepów i spieków

Zapach - bez zapachu i bez zapachów obcych

Smak - lekko słodki, bez obcych posmaków

Rozpuszczalność - całkowita

 

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE:

Ogólna liczba bakterii tlenowych w 1g - max. 50000

Ogólna liczba drożdży i pleśni w 1 g - max.100

Bakterie z grupy coli w 0,1g -nieobecne

Gronkowce chorobotwórcze koagulazododatnie w 0,1 g – nieobecne

Salmonella w 25 g – nieobecne

Laseczki beztlenowe redukujące siarczyny w 10 g - nieobecne

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ:

Warunki, których należy unikać: chronić przed wilgocią ( produkt higroskopijny).

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Wyrób nie jest klasyfikowany jako substancja toksyczna.

 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Nie ma szczególnych czynników zagrożenia dla ludzi i środowiska - jest to produkt spożywczy.

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Nie dotyczy.

 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Przewozić suchymi i czystymi środkami transportu, które jednocześnie powinny zabezpieczać opakowania przed uszkodzeniem.

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

Dz.U. nr 171, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. (poz. 1225) o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dz.U. nr 177, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. (poz. 1094) w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U. nr 137, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. (poz. 966) w sprawie znakowania środków spożywczych.

 

16. INNE INFORMACJE:

 

Niniejsza karta stanowi własność PPZ „Nowamyl”S.A. w Łobzie i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy. Użytkowanie karty z produktami innych firm jest niezgodne z prawem.

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "NOWAMYL" S.A. 73-150 Łobez, ul. Szosa Świdwińska 1
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000030134,
NIP 859-000-06-88, Kapitał zakładowy 10 825 976,72 zł,  tel. 091 3974021 do 24,  fax 091 3974592
Email: info@nowamyl.pl|===| Dział Zbytu:zbyt@nowamyl.pl